ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

ชื่อหลักสูตร

   ภาษาไทย : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
           ภาษาอังกฤษ : Bachelor of International Business Management

ชื่อปริญญา

   ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
   ชื่อย่อ  :   บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
   ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : BacBachelor of International Business Management
           ชื่อย่อ   :   B.B.A. (International Business)

ปรัชญาของหลักสูตร

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตระหว่างประเทศมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีปัญญา ความรู้ และความเข้าใจการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะเพียบพร้อมด้วย
           คุณสมบัติพื้นฐาน 3 ประการ กล่าวคือ มีความเข้าใจหลักการและแนวคิด มีทักษะด้าน     เทคนิคการบริหาร มีความสามารถเชิงปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จะมีความรู้ความสามารถ  มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ ดังนี้

   1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างลึกซึ้ง มีความรู้ความเข้าใจถึง
    ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องของธุรกิจระหว่างประเทศกับธุรกิจระดับท้องถิ่น
   2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสำคัญของปัจจัยด้านวัฒนธรรม และปัจจัยด้านการเมืองซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
   3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจระหว่างประเทศ
   4. เพื่อให้รับรู้และเข้าใจถึงสิ่งท้าทาย ปัญหาและอุปสรรคที่มักจะอยู่ควบคู่กับการบริหารธุรกิจ
    ระหว่างประเทศที่ต้องใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบภายในท้องถิ่น
   5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
   6. เพื่อนักศึกษาสามารถประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณโดยยึดถือหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และการรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ รับนักศึกษาไทย โดยมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2547 หมวดที่ 2 ข้อ 5 หรือกรณีหลักสูตรเทียบโอนจะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ.2548 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 ดังนี้
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือผู้ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สมัครได้
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาสาขาทางด้านบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ. 2548
  3. ไม่เป็นคนวิกลจริต และเป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้ายแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ และโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
  4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดทีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีทำความผิดทางวินัย
  6. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย